മീഖായാൽ

മീഖായേൽ (Michael)

പേരിനർത്ഥം – യഹോവയെപ്പോലെ ആരുള്ളൂ

ബൈബിളിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടു ദൂതന്മാരുണ്ട്; ഗ്രബീയേലും മീഖായേലും. മീഖായേലിനെക്കുറിച്ച് അഞ്ചു പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട്. (ദാനീ, 10:13, 21; 12:1; യൂദാ, 9; വെളി, 12:7). മീഖായേൽ പ്രധാനദൂതനാണ്. (യൂദാ, 9). 1തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16-ൽ പ്രധാന ദൂതൻ എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. ദാനീയേൽ പ്രവചനത്തിൽ (12:1) ‘മഹാപ്രഭുവായ മീഖായേൽ’ എന്നും ‘പ്രധാന പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ മീഖായേൽ’ (10:13) എന്നും കാണുന്നു. മീഖായേലിനെ പ്രത്യക്ഷമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നുഭാഗങ്ങളിലും വലിയ അധികാരമുള്ളവനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധാന ദൂതനു യിസ്രായേലിനോടു ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട്. യിസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കുവാനായി മീഖായേൽ തുണ നില്ക്കുന്നു. (ദാനീ, 12:1). മോശെയുടെ ശരീരത്തിനുവേണ്ടി സാത്താനോടു വാദിക്കുമ്പോൾ സാത്താനെതിരെ ഒരു ദൂഷണവിധിപോലും മീഖായേൽ ഉച്ചരിച്ചില്ല; പ്രത്യുത, കർത്താവു നിന്നെ ഭർത്സിക്കട്ടെ എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു. (യൂദാ, 9). സ്വർഗ്ഗീയ സൈന്യങ്ങളുടെ അധിപനായിരുന്നുകൊണ്ടു സാത്താനും ദൂതന്മാർക്കും എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് മീഖായേൽ വിജയം നേടും. (വെളി, 12:7-12). ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനത്തിൽ പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. (1തെസ്സ, 4:16). സാത്താനെപ്പോലെ കെരൂബുകളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം മീഖായേൽ. എങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിനുവേണ്ടി ദൈവസന്നിധി വിട്ടുപോകുന്ന ഒരേയൊരു കെരുബ് മീഖായേലാണ്. പില്ക്കാല യെഹൂദചിന്ത മീഖായേലിനെ ഷെഖീനയോടു സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.