മിസാർ മല

മിസാർ മല (Mountain of Mizar)

പേരിനർത്ഥം – ചെറിയത്

തന്റെ വിഷാദാവസ്ഥയിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ യോർദ്ദാൻ പ്രദേശത്തും ഹെർമ്മോൻ പർവ്വതങ്ങളിലും മിസാർമലയിലും വച്ച് ദൈവത്തെ ഓർക്കുന്നു. (സങ്കീ . 42:6). മിസാർമല (മിറ്റ്സാർ) ഏതാണെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഹെർമ്മോൻ പർവ്വതം ഏറ്റവും വലിയ മലയാണ്. അതിനാൽ മിസാർമല എന്നത് ചെറിയ മലയെ കുറിക്കുന്നതാകണം. വലിയ മലയിലും ചെറിയ മലയിലും ദൈവത്തെ ഓർക്കും എന്നതാണ് ആശയം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.