മിനി ബൈബിൾ

മിനി ബൈബിൾ

യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തെ മിനി ബൈബിൾ അഥവാ ചെറിയ വേദപുസ്തകമെന്നും, വേദപുസ്തകത്തിനുള്ളിലെ വേദപുസ്തകമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പൊതുഘടനയും സാരാംശവും യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം വിളിക്കുന്നത്. യെശയ്യാപ്രവചനത്തിലെ അറുപത്താറ് അദ്ധ്യായങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിലെ ആദ്യത്തെ മപ്പത്തൊമ്പത് അദ്ധ്യായങ്ങൾ, യിസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ദൈവം നൽകിയ ന്യായപ്രമാണവും അതു ലംഘിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവർക്കു നൽകിയ കഠിനമായ ശിക്ഷകളും അവരോടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പഴയനിയമത്തിലെ മുപ്പത്തൊമ്പതു പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബമാണ്. മശീഹായുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെയും രക്ഷയുടെയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്ന ശിഷ്ടമുള്ള ഇരുപത്തേഴ് അദ്ധ്യായങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ജനനവും ജീവിതവും ക്രൈസ്തവസഭയുടെ ഉത്ഭവവും വിവരിക്കുന്ന പുതിയനിയമത്തിലെ ഇരുപത്തേഴു പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമായി വിളങ്ങുന്നു. മശീഹായെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ യെശയ്യാപ്രവചനത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സുവിശേഷമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയനിയമത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പഴയനിയമത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം ഉദ്ധരണികൾ യെശയ്യാപ്രവചനത്തിൽനിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളവയാണ് ഈടുറ്റ വിഷയങ്ങൾ അതിമനോഹരമായി ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവചനപുസ്തകം കവികൾക്കും ചരിത്രകാരന്മാർക്കും ഏറെ പ്രചോദനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *