മത്തഥ

മത്തഥ (Mattatha)

പേരിനർത്ഥം – യഹോവയുടെ ദാനം

യേശുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ നാഥാന്റെ പുത്രൻ. “എല്യാക്കീം മെല്യാവിന്റെ മകൻ, മെല്യാവു മെന്നയുടെ മകൻ, മെന്നാ മത്തഥയുടെ മകൻ, മത്തഥാ നാഥാന്റെ മകൻ, നാഥാൻ ദാവീദിന്റെ മകൻ.” (ലൂക്കൊ, 3:31).

Leave a Reply

Your email address will not be published.