ബോവസ്

ബോവസ് (Boaz)

പേരിനർത്ഥം – ശീഘ്രത

രൂത്തിന്റെ ഭർത്താവ്. ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്ത് ബേത്ത്ലേഹെമിൽ പാർത്തിരുന്ന ഒരു ധനികനായിരുന്നു ബോവസ്. നൊവൊമിയും രൂത്തും മോവാബ് ദേശത്തുനിന്നും ബേത്ത്ലേഹെമിലേക്കു മടങ്ങി വന്നു. ബോവസിന്റെ വയലിൽ കാലാപെറുക്കുവാനുള അനുവാദം രൂത്തിനു ലഭിച്ചു. ബോവസ് രൂത്തിനോടു കരുണയോടെ പെരുമാറി. രൂത്തിനോട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ചാർച്ചക്കാരൻ ദേവരനിയമം അനുസരിച്ചു രൂത്തിനെ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ ബോവസ് എല്ലാ കടപ്പാടുകളും ഏറ്റെടുത്ത് രൂത്തിനെ വിവാഹം ചെയ്തു. ബോവസ് രുത്ത് ദമ്പതികൾക്ക് ഓബേദ് ജനിച്ചു. അദ്ദേഹമായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ പിതാമഹൻ. (രൂത്ത്, 4:21; 1ദിന, 2:11; മത്താ, 1:5; ലൂക്കൊ, 3:32).

Leave a Reply

Your email address will not be published.