ബേത്ത്-ഫാഗ

ബേത്ത്-ഫാഗ (Bethphage)

പേരിനർത്ഥം – അത്തിക്കായ്ക്കളുടെ ഭവനം

പാകമായാലും അതിന്റെ ലക്ഷണം വ്യക്തമാക്കാത്ത അത്തിപ്പഴങ്ങളിൽ നിന്നാണീ പേർ വന്നത്. യെരൂശലേമിനും ബേഥാന്യയ്ക്കും സമീപത്തുള്ള ഗ്രാമം. യേശുവിന്റെ യെരൂശലേമിലേക്കുള്ള ജൈത്രയാത്രയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ബേത്ത്-ഫാഗ പറയപ്പെട്ടിരിക്കണത്. (മർക്കൊ, 11:1; മത്താ, 21:1; ലൂക്കൊ, 19:29). ഒലിവുമലയുടെ തെക്കു കിഴക്കെ ചരിവിൽ കിടക്കുന്ന മുസ്ലീം ഗ്രാമമായ അബുദിസ് (Abu Dis) ആയിരിക്കണം സ്ഥാനം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *