ബെഥൂവേൽ

ബെഥൂവേൽ (Bethuel)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവനിവാസം

അബ്രാഹാമിന്റെ സഹോദരനായ നാഹോരിന്റെ പുത്രനും ലാബാന്റെയും റിബെക്കയുടെയും പിതാവും. (ഉല്പ, 22:22,23; 24:15, 24, 47; 28:2). നിന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കു രാപാർക്കുവാൻ ഇടമുണ്ടോ എന്നു അബ്രാഹാമിന്റെ ദാസൻ റിബെക്കയോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ, അവൾ ഓടിച്ചെന്നു വീട്ടുകാരെ ഈ വിവരം അറിയിച്ചു. (ഉല്പ, 24:23, 28). റിബെക്കയുടെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചു ലാബാനും ബെഥൂവേലും ‘ഈ കാര്യം യഹോവയാൽ വരുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു. (ഉല്പ, 24:50). കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിക്കുന്നതു ലാബാനാണ്. വാർദ്ധക്യം കൊണ്ടോ കഴിവുകേടുകൊണ്ടോ കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുവാൻ ബെഥൂവേലിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബെഥൂവേലിനെ അരാമ്യൻ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (ഉല്പ, 25:20; 28:35).

Leave a Reply

Your email address will not be published.