ബിഥുന്യ

ബിഥുന്യ (Bithynia)

ഏഷ്യാമൈനറിന്റെ ഉത്തരപശ്ചിമ ഭാഗത്തുള്ള റോമൻ പ്രവിശ്യ. ഇന്നത്തെ ഉത്തരപശ്ചിമ തുർക്കിയിൽ ഇസ്താൻബുൾ മുതൽ കരിങ്കടലിന്റെ ദക്ഷിണതീരത്തു വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ബിഥുന്യയിലെ ജനത പ്രധാനമായും ബിഥുന്യരും ത്രേസ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാരും ആണ്. സ്വതന്ത്ര രാജാക്കന്മാർ ഭരണം നടത്തിവന്നിരുന്നു. അവരിൽ ഒടുവിലത്തെ രാജാവായ നിക്കൊമെദെസ് മൂന്നാമൻ (Nicomedes III) ബി.സി. 74-ൽ ബിഥുന്യയെ റോമിനു കൈമാറി. ബി.സി. 65-63-ൽ പോംപി പൊന്തൊസിനെയും ബിഥുന്യയെയും ഒരു പ്രവിശ്യയാക്കി. അപ്പൊസ്തലനായ പൗലൊസും കൂട്ടരും സുവിശേഷവുമായി ബിഥുന്യയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. (പ്രവൃ, 16 : 6-10). എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു അവരെ തടയുകയാൽ അവർ യൂറോപ്പിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽത്തന്നെ ബിഥുന്യയിൽ അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. (1പത്രൊ, 1:1). റോമൻ ഗവർണ്ണറായ പ്ലിനി ട്രാജനെഴുതിയ എഴുത്തിൽ ബിഥുന്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽപ്പോലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *