ബാൽ-ഹെർമ്മോൻ

ബാൽ-ഹെർമ്മോൻ പർവ്വതം (Mountain of Ball-Hermon)

പേരിനർത്ഥം – ഹെർമ്മോൻ്റെ നാഥൻ

ലെബാനോനു കിഴക്കുള്ള ഒരു പർവ്വതം. (ന്യായാ, 3:3). ഇവിടെനിന്നും ഹിവ്യരെ ബഹിഷ്ക്കരിക്കുവാൻ യിസ്രായേല്യർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. “ഫെലിസ്ത്യരുടെ അഞ്ചു പ്രഭുക്കന്മാരും എല്ലാ കനാന്യരും സീദോന്യരും ബാൽ ഹെർമ്മോൻ പർവ്വതംമുതൽ ഹമാത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനംവരെ ലെബാനോൻ പർവ്വതത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന ഹിവ്യരും തന്നേ.” ന്യായാ, 3:3).

Leave a Reply

Your email address will not be published.