ബത്ത്-ശേബ

ബത്ത്-ശേബ (Beth-Shua)

പേരിനർത്ഥം — ശപഥത്തിന്റെ പുത്രി

ദാവീദിന്റെ ഭടനായിരുന്ന ഊരീയാവിൻ്റെ ഭാര്യയും, യിസ്രായേലിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രാജാവായ ശലോമോൻ്റെ അമ്മയും. ഇവൾ അഹീഥോഫെലിൻ്റെ പൗത്രിയും (2ശമൂ, 23:34), എല്യാമിൻ്റെ പുത്രിയുമാണ്. (2ശമൂ, 11:3). ബത്ത്-ശേബയെ അമ്മീയേലിൻ്റെ മകൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (1ദിന, 3:5). രണ്ടു പേരിനും അർത്ഥം ഒന്നാണ്. ‘അമ്മീ, ഏൽ’ എന്നീ ഘടകപദങ്ങളെ വിരുദ്ധ ക്രമത്തിൽ യോജിപ്പിച്ചു എന്നേയുള്ളു. ഊരിയാവ് യുദ്ധസ്ഥലത്തായിരുന്നപ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യയായ ബത്ത്-ശേബയുമായി ദാവീദ് അവിഹിത ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു. ഊരീയാവിനെ ചതിപ്രയോഗത്താൽ വകവരുത്തുകയും, വിലാപകാലം കഴിഞ്ഞശേഷം ബത്ത്-ശേബയെ ദാവീദ് ഭാര്യയാക്കുകയും ചേയ്തു. (2ശമൂ, 11:3-27). അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ജനിച്ച പുത്രൻ മരിച്ചുപോയി. (2ശമൂ, 12:14-20). പിന്നീട് നാലു പുത്രന്മാർ ബത്ത്-ശേബയ്ക്ക് ജനിച്ചു. ശലോമോൻ, ശിമെയാ (ശമ്മൂവാ) ശോബാബ്, നാഥാൻ. (2ശമൂ, 5:14, 1ദിന, 3:5). ഇവരിൽ ശലോമോനും നാഥാനും യേശുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. (മത്താ, 1:6, ലൂക്കോ, 3:31). പേർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഞ്ച് സ്ത്രീകളിൽ ഒരുവളാണ് ബത്ത്-ശേബ. (മത്താ, 1:6).

ആകെ സൂചനകൾ (13) — 2ശമൂ, 11:3, 12:24, 1രാജാ, 1:11, 1:15, 1:16, 1:28, 1:31, 2:13, 2:18, 2:19, 1ദിന, 2:3, 3:5, സങ്കീ, 51:1.

Leave a Reply

Your email address will not be published.