ഫ്ളെഗോൻ

ഫ്ളെഗോൻ (Phlegon)

പേരിനർത്ഥം – ദഹനം

റോമിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. പൗലൊസ് ഇയാൾക്കും വന്ദനം ചൊല്ലി. “അസുംക്രിതൊസിന്നും പ്ളെഗോന്നും ഹെർമ്മോസിന്നും പത്രൊബാസിന്നും ഹെർമ്മാസിന്നും കൂടെയുള്ള സഹോദരന്മാർക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ.” (റോമ, 16:14). എഴുപതു ശിഷ്യന്മാരിലൊരാളായിരുന്ന ഫ്ളെഗോൻ മാരത്തോണിലെ ബിഷപ്പായിരുന്നു എന്നു പ്സ്യൂഡോ-ഹിപ്പോലിറ്റസ് (Pseudo-Hippolytus) പറയുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.