ഫിലേത്തൊസ്

ഫിലേത്തൊസ് (Philetus)

പേരിനർത്ഥം – സ്നേഹ യോഗ്യൻ

എഫെസൊസ് സഭയിൽ ദുരുപദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചവരായിരുന്നു ഹുമനയോസും ഫിലേത്തൊസും. (2തിമൊ, 2:17,18). പൗലൊസ് തിമൊഥയൊസിനു എഴുതുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി പോരാടണമെന്നും അർബ്ബുദ വ്യാധിപോലെ വിനാശകരമായ വിരുദ്ധോപദേശങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം എന്നും ഉപദേശിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ പേർ പരാമർശിക്കുന്നത്. പുനരുത്ഥാനം കഴിഞ്ഞു എന്നുപറഞ്ഞു അവർ വിശ്വാസം തെറ്റിക്കുകയായിരുന്നു. മരണം പുനരുത്ഥാനം എന്നിവ കേവലം പ്രതീകങ്ങളാണെന്നും ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ പുനരുത്ഥാനം നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നും ആയിരുന്നു അവരുടെ ഉപദേശമെന്നു പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ശാരീരികമായ പുനരുത്ഥാനം ഗ്രീക്കു ചിന്താഗതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാണ്. റോമിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ചില ഫലകങ്ങളിൽ കൈസറുടെ ഭവനക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ വേറെയായി ഈ രണ്ടു പേരുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.