പ്രൊഖൊരൊസ്

പ്രൊഖൊരൊസ് (Prochorus)

പേരിനവത്ഥം – നൃത്തസംഘനായകൻ

ആദിമസഭയിലെ ഏഴു ഡീഖന്മാരിൽ മൂന്നാമൻ. “ഈ വാക്കു കൂട്ടത്തിന്നു ഒക്കെയും ബോദ്ധ്യമായി; വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞ പുരുഷനായ സ്തെഫാനൊസ്, ഫിലിപ്പൊസ്, പ്രൊഖൊരൊസ്, നിക്കാനോർ, തിമോൻ, പർമ്മെനാസ്, യെഹൂദമതാനുസാരിയായ അന്ത്യോക്യക്കാരൻ നിക്കൊലാവൊസ് എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു,” (പ്രവൃ, 6:5). പൊഖൊരൊസിനെക്കുറിച്ചു ഈയൊരു പരാമർശമേ പുതിയനിയമത്തിലുള്ളൂ. വിശുദ്ധ പത്രോസ് പ്രൊഖൊരൊസിനെ നിക്കൊമെഡിയയിലെ ബിഷപ്പായി അവരോധിച്ചു എന്നൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.