പ്രിസ്ക, പ്രിസ്കില്ല

പ്രിസ്ക, പ്രിസ്കില്ല (Prisca, Priscila)

 പേരിനർത്ഥം — കൊച്ചുകിഴവി

അക്വിലാവിൻ്റെ ഭാര്യ. സത്യവേദപുസ്തകത്തിൽ മൂന്നിടത്ത് പ്രിസ്ക എന്നും, മൂന്നിടത്ത് പ്രിസ്കില്ല എന്നും കാണുന്നു. പ്രിസ്ക എന്ന ലത്തീൻ പദത്തിനു വൃദ്ധ എന്നർത്ഥം. അക്വിലാവിൻ്റെ പേരിനോടു ചേർത്താണ് പ്രിസ്കില്ലയുടെ പേരും പറഞ്ഞുകാണുന്നത്. (പ്രവൃ, 18:2, റോമ, 16:3). യെഹൂദാ ക്രിസ്ത്യാനികളായ ഇവർ കൂടാരപ്പണിക്കാരായിരുന്നു. (പ്രവൃ, 18:3). ഇവരുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു സഭ ഉണ്ടായിരുന്നു. (1കൊരി, 16:19). ഇരുവരും പൗലൊസിനെ സഹായിച്ചു. (പ്രവൃ, 18:18). അപ്പല്ലോസിനെ ഉപദേശിച്ചു. (പ്രവൃ, 18:26). റോമാലേഖനത്തിലും തിമൊഥെയൊസിള്ള ലേഖനത്തിലും പൗലൊസ് ഇവരെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. (റോമ, 16:3, 2തിമൊ, 4:19).

Leave a Reply

Your email address will not be published.