പ്രവാചിക

പ്രവാചിക (prophetess)

പ്രവാചകശുശ്രുഷ ചെയ്ത സ്ത്രീകളും പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയും പ്രവാചിക എന്നറിയപ്പെട്ടു. പഴയനിയമത്തിലും പുതിയനിയമത്തിലും പ്രവാചികമാരെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു കാണുന്നു. പഴയനിയമത്തിൽ പ്രവാചികമാരായി പ്രത്യേകം പറയപ്പെട്ട നാലു സ്ത്രീകളാണ് മോശയുടെ സഹോദരിയായ മിര്യാം, ദെബോര, ഹുൽദാ, നോവദ്യാ എന്നിവർ. യിസ്രായേൽജനം ചെങ്കടൽ കടന്നശേഷം മിര്യാം പ്രവാചികയും മറ്റു സ്ത്രീകളും തപ്പുകളോടും നൃത്തങ്ങളോടും കൂടെ സങ്കീർത്തനം പാടി. (പുറ, 15:20). ലപ്പീദോത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ദെബോര എന്ന പ്രവാചിക യിസായേലിനു ന്യായപാലനം ചെയ്തു. (ന്യായാ, 4:4). ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം യോശീയാ രാജാവിനോടു ദൈവഹിതം അറിയിച്ച ഹുൽദാ പ്രവാചിക രാജവസ്ത്ര വിചാരകനായ ശല്ലുമിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു. (2രാജാ, 22:14). മറ്റു പ്രവാചകന്മാരോടൊപ്പം നോവദ്യാ പ്രവാചികയും നെഹെമ്യാവിനെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. (നെഹെ, 6:14). ശിശുവായ യേശുവിനെ ദൈവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച പ്രവാചികയായിരുന്നു ഹന്ന. (ലൂക്കൊ, 2:36). യെശയ്യാവിന്റെ ഭാര്യ പ്രവാചിക എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു. (യെശ, 8:3). കൈസര്യയിലെ ഫിലിപ്പോസ് സുവിശേഷകനു കന്യകമാരും പ്രവചിക്കുന്നവരുമായ നാലു പുത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. (പ്രവൃ, 21:9). എന്നാൽ ഇവരിലാരെയും പ്രവാചിക എന്നു വിളിച്ചിട്ടില്ല. ആദിമ സഭയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രവചനവരം ഉണ്ടായിരുന്നു. (1കൊരി, 11:4). “അന്ത്യകാലത്തു ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും; നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രി മാരും പ്രവചിക്കും” എന്ന യോവേൽ പ്രവാചകന്റെ (2:28) പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി പെന്തെകൊസ്തനാളിൽ ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. (പ്രവൃ, 2:16). യിസ്രായേലിൽ കള്ളപ്രവാചികമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. (യെഹ, 13:17). പ്രവാചിക എന്നു സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വിശ്വാസികളെ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞ ഈസേബൽ എന്നൊരു സ്ത്രീ തൂയഥൈര സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. (വെളി, 2:20).

ആകെ പ്രവാചികമാർ

1. മിര്യാം (പുറ, 15:20)

2. ദെബോര (ന്യായാ, 4:4)

3. ഹുൽദാ (2രാജാ, 22:14)

4. നോവദ്യാ (നെഹെ, 6:14)

5. യെശയ്യാവിൻ്റെ ഭാര്യ (8:3)

6. ഹന്നാ (ലൂക്കൊ, 3:36)

7. ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ നാലു പുത്രിമാർ (പ്രവൃ,21:9).

കള്ളപ്രവാചികമാർ

9. യിസ്രായേൽ പുത്രിമാർ (യെഹെ, 13:17)

10. ഈസേബൽ (വെളി, 2:20).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *