പെർസിസ്

പെർസിസ് (Persis)

റോമായിൽ പാർത്തിരുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ വനിത. ‘കർത്താവിൽ വളരെ അദ്ധ്വാനിച്ചവൾ’ എന്നാണ് അപ്പൊസ്തലൻ അവളെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. (റോമ, 16:12). 

Leave a Reply

Your email address will not be published.