പെറാസീം മല

പെറാസീം മല (Mountain of Perazim)

പേരിനർത്ഥം – പിളർപ്പുകളുള്ള മല 

പെറാസീം മല (യെശ, 28:21) ബാൽ-പെരാസീം (2ശമു, 5:20; 1ദിന, 14:11) ആയിരിക്കണം. ഇവിടെവച്ചാണ് ദാവീദ് ഫെലിസ്ത്യരെ തോല്പിച്ചത്. “യഹോവ തന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തന്റെ ആശ്ചര്യപ്രവൃത്തിയെ തന്നേ, ചെയ്യേണ്ടതിന്നും തന്റെ ക്രിയയെ, തന്റെ അപൂർവ്വക്രിയയെ തന്നേ നടത്തേണ്ടതിന്നും പെറാസീംമലയിൽ എന്നപോലെ എഴുന്നേൽക്കയും ഗിബെയോൻ താഴ്വരയിൽ എന്നപോലെ കോപിക്കയും ചെയ്യും.” (യെശ, 28:21).

Leave a Reply

Your email address will not be published.