പെനീയേൽ

പെനീയേൽ (Peniel)

പേരിനർത്ഥം — ദൈവമുഖം

ഏശാവിനെ കാണാൻ യാക്കോബ് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ യബ്ബോക്കു കടവു കടന്ന സ്ഥലത്തിനു നല്കിയ പേര്. ഇവിടെവച്ച് യാക്കോബു ഒരു ദിവ്യപുരുഷനുമായി മല്ലു പിടിച്ചു. (ഉല്പ, 32:31). യാക്കോബ് അപേക്ഷിച്ച അനുഗ്രഹം ഏശാവിന്റെ സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ സിദ്ധമായി. യാക്കോബ് പറഞ്ഞു ”ദൈവത്തിന്റെ മുഖം (പെനീയേൽ) കാണുന്നതുപോലെ ഞാൻ നിന്റെ മുഖം കാണുകയും നിനക്കു എന്നോടു ദയ തോന്നുകയും ചെയ്തുവല്ലോ.” (ഉല്പ,  33:10). പെനൂവേലിൽ ഒരു ഗോപുരം പണിതിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിദ്യാന്യരെ തോല്പിച്ചശേഷം ഗിദെയോൻ ആ ഗോപുരം നശിപ്പിച്ചു. (ന്യായാ, 8:8,9). യൊരോബെയാം ഈ പട്ടണം പുതുക്കിപ്പണിതു. (1രാജാ, 12:25). പെനീയേലിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം അറിയില്ല. സുക്കോത്തിനു 6 കി.മീറ്റർ കിഴക്കായിരിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *