പിസ്ഗ കൊടുമുടി

പിസ്ഗ കൊടുമുടി (Mountain of Pisgah)

പേരിനർത്ഥം – പിളർക്കപ്പെട്ട

നിശ്ചയോപപദത്തോടു കൂടിയാണ് പിസ്ഗ എന്ന പേർ കാണപ്പെടുന്നത്. പിസ്ഗച്ചരിവ് (ആഷ്ദോത്ത് പിസ്ഗാ: ആവ, 3:17; യോശു, 12:3; 13:20), പിസ്ഗ മുകൾ അഥവാ തല (സംഖ്യാ, 21:20; ആവ, 3:27; 34:1) പിസ്ഗ കൊടുമുടി (സംഖ്യാ, 23:14) എന്നിങ്ങനെ വിശേഷണത്തോടു കൂടിയാണു് പിസ്ഗ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിസ്ഗച്ചരിവ് ചാവുകടലിനു കിഴക്കുളള മോവാബ്യ പീഠഭൂമിയുടെ മുഴുവനറ്റത്തെയും കുറിക്കുന്നു. (ആവ, 3:17; യോശു, 12:3; 13:20). ട്രാൻസ് യോർദ്ദാൻ പീഠഭൂമിയിലെ ഒന്നോ അധികമോ പർവ്വതങ്ങളെക്കുറിക്കുന്ന സാമാന്യ നാമമായിരിക്കണം പിസ്ഗ.

നെബോ പർവ്വതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക കൊടുമുടിയെയും പിസ്ഗ എന്നു വിളിക്കുന്നു. യിസ്രായേല്യരുടെ യാത്രാമദ്ധ്യേയുള്ള ഒരു താവളമായിരുന്നു പിസ്ഗ. (സംഖ്യാ, 21:20). പിസ്ഗ കൊടുമുടിയിൽ നിന്നാണ് ബിലെയാം ദൈവജനത്ത ശപിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടത്. (സംഖ്യാ, 21:20). ഇവ രണ്ടും ചാവുകടലിനു കിഴക്കും വടക്കും മരുഭൂമിക്കടുത്തുള്ള ഒരേ മലനിരയായിരിക്കണം. നെബോ പർവ്വതത്തിലെ പിസ്ഗമുകളിൽ കയറിനിന്നാണ് മരണത്തിനു മുമ്പായി മോശ വാഗ്ദത്തനാടു ദർശിച്ചത്. (ആവ, 3:27; 34:1). നെബോ പർവ്വതത്തിലുള്ള പൊക്കം കുറഞ്ഞ വടക്കെ കൊടുമുടിയാണ് അത്. ആധുനിക നാമം റാസ് എസ് സീയഘാഹ് (Ras es Sivaghah) ആണ്. ഇവിടെ നിന്നു നോക്കിയാൽ വാഗ്ദത്തനാടിൻ്റെ വിശാലമായ ദർശനം ലഭിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.