പാറാൻ പർവ്വതം

പാറാൻ പർവ്വതം (Mountain of Paran)

പേരിനർത്ഥം – അലങ്കാരം, ഭൂഷണം

ബൈബിളിൽ പാരാൻ അഥവാ പാറാൻ മരുഭൂമിയെ കുറിച്ചാണ് അധികവും കാണുന്നത്. യിസ്രായേൽ ജനം സീനായ്മല വിട്ടശേഷം പാളയമിറങ്ങിയ ഒരു മരുഭൂമിയാണത്. (സംഖ്യാ, 10:11,12). രണ്ടു ഭാഗത്ത് പാറാൻ പർവ്വതമെന്നു കാണുന്നു. (ആവ, 33:2, ആമോ, 3:3). അക്കാബ ഉൾക്കടലിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള പർവ്വത നിരകളായിരിക്കണം ഇതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.