പാഫൊസ്

പാഫൊസ് (Paphos)

കുപ്രൊസ് ദ്വീപിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറു രണ്ടു പ്രദേശങ്ങൾ പാഫൊസ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടു. ഇവയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനു പഴയ പാഫൊസെന്നും പുതിയ പാഫൊസെന്നും വിളിക്കുന്നു. പുതിയ പാഫൊസ് ആധുനിക ബാഫോ (Baffo) ആണ്. ബി.സി. 58-ൽ റോമാക്കാർ കുപ്രാസ് ദ്വീപു പിടിച്ചടക്കി, പാഫൊസിനെ തലസ്ഥാനമാക്കി. ഔഗുസ്തൊസ് കൈസർ പുതുക്കിപ്പണിത റോമൻ നഗരമാണ് പുതിയ പാഫൊസ്. ഒന്നാം മിഷണറി യാത്രയിൽ പൗലൊസും ബർന്നബാസും യോഹന്നാനും പാഫൊസ് സന്ദർശിച്ചു. ദേശാധിപതിയായ സെർഗ്ഗ്യാസ് പൗലൊസിനെ അപ്പൊസ്തലൻ കണ്ടതും മാനസാന്തരത്തിലേക്കു നയിച്ചതും ഇവിടെ വച്ചായിരുന്നു. (പ്രവൃ, 13:6-12). പൗലൊസും ബർന്നബാസും എലീമാസ് എന്ന വിദ്വാനുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയതും പാഫൈാസിൽ വച്ചായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *