നർക്കിസ്സൊസ്

നർക്കിസ്സൊസ് (Narcissus)

പേരിനർത്ഥം – മൂഢൻ

നർക്കിസ്സൊസിന്റെ ഭവനക്കാരിൽ ചിലർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. (റോമ, 16:11) അവർക്കു പൗലൊസ് വന്ദനം പറയുന്നു. ഇയാളെക്കുറിച്ചു നമുക്കുള്ള അറിവു പരിമിതമാണ്. ക്ലൗദ്യൊസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിൽ നർക്കിസ്സൊസ് എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടു അയാളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റു വിശ്വാസികളെയാണ് വന്ദനം ചെയ്യുന്നത് എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *