നെബോ പർവ്വതം

നെബോ പർവ്വതം (Mountain of Nebo)

പേരിനർത്ഥം – നബുദേവന്റെ പർവ്വതം  

മോവാബ് ദേശത്തിലെ അബാറീം പർവ്വതനിരയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നെബോ പർവ്വതം. (ആവ, 32:49; 34:1). ഇതിന്റെ ഉയരം 823 മീറ്ററാണ്. നെബോ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നാണ് മരണത്തിനു മുമ്പായി മോശെ വാഗ്ദത്തനാടു കണ്ടത്. (ആവ, 32:48-52; 34:54). പിസ്ഗാപർവ്വത നിരയിലെ കൊടുമുടിയാണ് നെബോ. ഇതിന്റെ ആധുനിക നാമം ജെബൽ-എൻ-നെബാ (Jebel-en-Neba) ആണ്. അനേകം ശൃംഗങ്ങൾക്കു നല്കിയിട്ടുള്ള സാമാന്യ നാമമാണ് പിസ്ഗാ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.