നുംഫാ

നുംഫാ (Nympha)

ലവുദിക്യ പട്ടണത്തിലെ ഒരു വിശ്വാസിനി. അവളുടെ ഭവനത്തിലാണ് സഭ കൂടി വന്നിരുന്നത്. (കൊലൊ, 4:15). നുംഫാ സ്തീയോ പുരുഷനോ എന്നത് സംശയവിഷയമാണ്. സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ നുംഫായും, പുരുഷനാണെങ്കിൽ നുംഫാസും ആണ് ശരിയായ രൂപം. ‘അവളുടെ വീട്ടിലെ സഭ’ എന്നാണ് സത്യവേദപുസ്തകം, പി.ഒ.സി. ഓശാന, NIV, RSV തുടങ്ങിയവയിൽ കാണുന്നത്. ‘അവന്റെ വീട്ടിലെ സഭ’ എന്നു ACV, GNV, KJV വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം തുടങ്ങിയവയിലും, ‘അവരുടെ വീട്ടിലെ സഭ’ എന്നു ASV, BBE, GodBay തുടങ്ങിയവയിലും കാണുന്നു. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.