നിമ്രോദ്

നിമ്രോദ് (Nimrod)

പേരിനർത്ഥം – മത്സരി

ഹാമിന്റെ പുത്രനായ കൂശിന്റെ പുത്രൻ. നായാട്ടു വീരനായിരുന്ന നിമ്രോദ് ആയിരുന്നു ബാബേൽ സാമാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ. (ഉല്പ, 10;8,9). മീഖാ 5:6-ൽ ബാബേലിനെ നിമ്രോദ് ദേശം എന്നുവിളിച്ചിരിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യശക്തി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു നിമ്രോദിലൂടെയാണ്. ശപിക്കപ്പെട്ട ഹാമിന്റെ വംശത്തിലൂടെയായിരുന്നു സാമ്രാജ്യശക്തിയുടെ ഉദയം. നിമ്രോദ് സ്ഥാപിച്ച ബാബേൽ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഉടനീളം മതപരവും നൈതികവുമായ ഒരു ദുഷ്ടവ്യവസ്ഥിതിയുടെ പ്രതിരൂപമാണ്. (യെശ, 21:9; യിരെ, 50:24; 51:64; വെളി, 16:19; 17:5; 18:3). ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിയോഗിയായിട്ടാണ് നിമ്രോദിനെ കാണുന്നത്. ജലപ്രളയത്തിന്റെ തിക്തസ്മരണയോടു കൂടിയ ഒരു ജനത്തിനു സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അവരെ കീഴടക്കി ഭരിക്കുകയായിരുന്നു നിമ്രോദ്. മെസപ്പൊട്ടേമിയയിൽ ഉറുക്കിലെ (ഏരക്: ഉല്പ, 10:10) രാജാവായിരുന്ന ഗിൽഗമേഷ് എന്ന ഇതിഹാസ പുരുഷനുമായി നിമ്രോദിനു ബന്ധമുണ്ടെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ബാബേലിലെ മെരോദക് ദേവന്റെ മാനുഷികരൂപമായി നിമ്രോദിനെ കരുതുന്നവരുണ്ട്. മെസപ്പൊട്ടേമിയയിലെ അനേകം സ്ഥലനാമങ്ങൾക്ക് നിമോദിന്റെ പേരിനോടു ബന്ധമുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.