നിക്കൊപ്പൊലിസ്

നിക്കൊപ്പൊലിസ് (Nicopolis)

പേരിനർത്ഥം — വിജയനഗരം

എപ്പിറസിലെ ഒരു പ്രാചീന നഗരം. ആക്ടിയം ഉൾക്കടലിന്റെ തീരത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ബി.സി. 31 സെപ്റ്റംബറിൽ അഗസ്റ്റസ് സീസർ മാർക്ക് ആന്റണിയുടെ മേൽ നേടിയ നിർണ്ണായകമായ വിജയത്തിന്റെ സ്മാരകമായി യുദ്ധത്തിന്റെ തലേന്ന് പാളയം അടിച്ച പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ ‘വിജയനഗരം.’ ക്ഷയോന്മുഖങ്ങളായ ഗ്രീക്കുനഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൗരന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രശസ്തമായ ഒരു റോമൻകോളണി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അഗസ്റ്റസ് ചെയ്തത്. അഞ്ചുവർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഉത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ഏർപ്പാടാക്കി: ഒളിമ്പിയൻ, പൈത്തിയൻ, ഇസ്ത്മിയൻ, നെമിയൻ ഉത്സവങ്ങളോടൊപ്പം അഞ്ചാമതൊരുത്സവം. അങ്ങനെ ഗ്രീസിന്റെ പശ്ചിമതീരത്തെ പ്രമുഖകേന്ദ്രം ആയിരുന്നു പൗലോസിന്റെ കാലത്തെ നിക്കൊപ്പൊലീസ്. അതുവരെ എത്തിച്ചേരാതിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുക അപ്പൊസ്തോലന്റെ ലക്ഷ്യം ആയിരുന്നിരിക്കാം. നിക്കൊപ്പൊലിസ് എന്ന പേരിൽ അനേകം നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പൗലൊസിനു ശീതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ഒരു പട്ടണമായി ഇതു മാത്രമേ ഉള്ളു. (തീത്തൊ, 3:12). തീത്തോസിനോടൊപ്പം അല്പകാലം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് നിക്കൊപ്പൊലിസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാരണവുമുണ്ട്. എപ്പിറസിൽ സുവിശേഷഘോഷണം നടത്താൻ ഇതൊരു നല്ല താവളമാണ്. നിക്കൊപ്പൊലീസ് പിന്നീട് ക്ഷയിച്ചു. 362-ൽ ജൂലിയൻ പുനരുദ്ധരിച്ചു; വീണ്ടും നാശം. തുടർന്ന് ജസ്റ്റിനിയൻ പുനർനിർമാണം നടത്തി. ഇപ്പോൾ ‘പ്രവേസ’ എന്ന നഗരം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *