നിക്കാനോർ

നിക്കാനോർ (Nicanor)

പേരിനർത്ഥം – ജേതാവ്

യെരൂശലേം സഭയിലെ ഏഴു ശുശ്രൂഷകന്മാരിലൊരാൾ. യവന വിധവമാരെ എബ്രായഭാഷക്കാർ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കുന്നുവെന്നു സഭയിൽ പിറുപിറുപ്പു ഉണ്ടായപ്പോൾ (പ്രവൃ, 6:1) അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി ഏഴുപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. (പ്രവൃ, 6:5). അവരിൽ നാലമനായി പേർ പറയപ്പെട്ടവനാണ് നിക്കാനോർ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.