നാഹോർ

നാഹോർ (Nahor)

പേരിനർത്ഥം – ഉഗ്രമായി ശ്വാസം വിടുന്നവൻ

ശെരൂഗിന്റെ പുത്രനും അബ്രാഹാമിന്റെ അപ്പനായ തേരഹിന്റെ പിതാവും. (ഉല്പ, 11:22-24; ലൂക്കൊ, 3:34). അയാൾ 148 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു.

നാഹോർ II

ശെരൂഗിന്റെ ചെറുമകനും തേരഹിന്റെ മകനും അബ്രാഹാമിന്റെ സഹോദരനും. (ഉല്പ, 11:26; യോശു, 24:2). നാഹോർ തന്റെ സഹോദരനായ ഹാരാന്റെ മകൾ മില്ക്കയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. (ഉല്പ, 11:29). അവളിൽ നാഹോരിന് എട്ടു പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. നാഹോരിന്റെ വെപ്പാട്ടിയായ രെയൂമാ, തേബഹ്, ഗഹാം, തഹശ്, മാഖ എന്നിവരെ പ്രസവിച്ചു. (ഉല്പ, 22:23,24). അബ്രാഹാമും ലോത്തും കനാനിലേക്കു പോയി. എന്നാൽ നാഹോർ ഹാരാനിൽതന്നെ പാർത്തു. നാഹോരിന്റെ പൗത്രിയായ റിബെക്കയെയാണ് യിസഹാക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചത്. (ഉല്പ, 24:24). അബ്രാഹാമിന്റെയും നാഹോരിന്റെയും പിതാവായ തേരഹ് നദിക്കക്കരെ പാർത്ത് അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചു. (യോശു, 24:2).

Leave a Reply

Your email address will not be published.