ദല്മാത്യ

ദല്മാത്യ (Dalmatia) 

അദ്രിയക്കടലിന്റെ വടക്കുകിഴക്കുള്ള ഒരു റോമൻ പ്രവിശ്യ. ബി.സി. 9-നു ശേഷം റോമൻ പ്രവിശ്യയായ ഇല്ലൂര്യത്തിന്റെ തെക്കെ അറ്റത്തുള്ള ജില്ലയായി ദല്മാത്യ ഗണിക്കപ്പെട്ടു. പ്രവിശ്യയുടെ പേരായി ഇല്ലൂര്യയ്ക്കു പകരം ദല്മാത്യ പ്രയോഗിച്ചുവന്നു. തീത്തോസ് ദല്മാത്യ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. (2തിമൊ, 4:10). പൗലൊസ് ഇല്ലൂര്യദേശത്തോളം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. (റോമ, 15:19).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *