ദമരീസ്

ദമരീസ് (Damaris)

പേരിനർത്ഥം — സൗമ്യ

പൗലൊസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു ക്രിസ്ത്യാനിയായിത്തീർന്ന ഒരു ആഥേനക്കാരി. (അപ്പൊ, 17:34). ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അരയോപഗസ്ഥാനിയായ ദിയൊനുസ്യോസിൻ്റെ ഭാര്യയായിരിക്കാം ദമരീസ് എന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.