തെക്കോവ

തെക്കോവ (Tekoa)

പേരിനർത്ഥം — കാഹളം

യെഹൂദയിലെ ഒരു പട്ടണം. യെരുശലേമിന് 16 കി.മീറ്റർ തെക്കു കിടക്കുന്ന കിർബത് തക്കുവാ (Kairbet Taqua) ആണിത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 820 മീററർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. രെഹബെയാം തെക്കോവയെ കോട്ടകെട്ടി ബലപ്പെടുത്തി. (2ദിന, 11:6). ദാവീദിന്റെ വീരന്മാരിലൊരുവനായ ഈരായുടെ അപ്പൻ ഇക്കേശ് തെക്കോവ്യനായിരുന്നു. (1ദിന, 11:27). അബ്ശാലോമിനു വേണ്ടി ദാവീദിനോട് അപേക്ഷിക്കുവാൻ യോവാബിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു വന്ന വിവേകവതിയായ സ്ത്രീ തെക്കോവക്കാരി ആയിരുന്നു. (2ശമൂ, 14:21). യുദ്ധഭീഷണി നേരിട്ടപ്പോൾ യെഹോശാഫാത്ത് തെക്കോവ മരുഭൂമിയിൽ വച്ച് ജനങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു. (2ദിന, 20:20). പ്രവാചകനായ ആമോസ് തെക്കോവയിലെ ഇടയന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു. (ആമോ, 1:1). വടക്കുനിന്നു വരുന്ന അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു യെഹൂദയ്ക്കു യിരെമ്യാവു മുന്നറിപ്പു നല്കി: “ബെന്യാമീൻ മക്കളേ, യെരൂശലേമിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നു ഓടിപ്പോകുവിൻ; തെക്കോവയിൽ കാഹളം ഊതുവിൻ.” (യിരെ, 6:1). യെരൂശലേം മതിലിന്റെ പുതുക്കിപ്പണിയിൽ തെക്കോവ്യർ ഭാഗഭാക്കുകളായി. (നെഹെ, 3:5, 27).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *