തിബെര്യാസ് കൈസർ

തിബെര്യാസ് കൈസർ (Tiberius Caesar)

പൂർണ്ണനാമം തിബെര്യാസ് ക്ലൗദ്യൊസ് നെറൊ കൈസർ (Tiberius Claudius Nero Caesar) ആണ്. ഔഗുസ്തൊസ് കൈസറിനുശേഷം റോമിന്റെ ചക്രവർത്തിയായി സ്ഥാനമേറ്റു. ഭരണകാലം എ.ഡി. 14-37. ചക്രവർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പല യുദ്ധങ്ങളിലും ഒരു സമർത്ഥനായ സൈന്യാധിപൻ എന്നു തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു നല്ല വാഗ്മിയും ഭരണ നിപുണനും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഭരണം കൈയേറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വിഭിന്ന വ്യക്തിയായി മാറി. തുടർന്നുള്ള ജീവിതം ഉദാസീനത, നിഷ്ക്രിയത്വം ഭോഗലോലുപത എന്നിവയുടേതായിരുന്നു. ഭരണത്തിൽ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയാണ് കാട്ടിയത്. ക്രൂരനും നിഷ്ഠരനുമായിത്തീർന്ന തിബെര്യാസ് പ്രതികാരദാഹിയായിരുന്നു. ഇരുപത്തിമൂന്നു വർഷത്തെ ഭരണത്തിനു ശേഷം 78-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു. തിബെര്യാസ് കൈസറിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ പതിനഞ്ചാമാണ്ടിലാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത്. (ലൂക്കൊ, 3:1).

Leave a Reply

Your email address will not be published.