ഗിലെയാദ് പർവ്വതം

ഗിലെയാദ് പർവ്വതം (Mountain of Gilead)

പേരിനർത്ഥം – സാക്ഷ്യപർവ്വതം

യാക്കോബ് ലാബാനിൽനിന്ന് ഓടിപ്പോയി കൂടാരമടിച്ച പർവ്വതം. (ഉല്പ, 31:20-25). ഇവിടെവെച്ച് യാക്കോബ് ലാബാനുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തു. (ഉല്പ, 31:47). ഉടമ്പടിയെ ഉറപ്പിക്കാൻ കൂട്ടിയ കൽക്കൂമ്പാരമാണ് ഗലീദ്. യോർദ്ദാൻ നദിയുടെ കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള യിസ്രായേലിൻ്റെ പ്രദേശമാണിത്. പിൽക്കാവത്ത് ഗിലെയാദ് പർവ്വതവും (ഉല്പ, 31:21), ഗിലെയാദ് ദേശവും (സംഖ്യാ, 32:1) കൂടിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ പ്രദേശവും ഗിലെയാദ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. (നോക്കുക: ബൈബിൾ സ്ഥലങ്ങൾ).

Leave a Reply

Your email address will not be published.