ഖിയൊസ്

ഖിയൊസ് (Chios)

ഏഷ്യാമൈനറിന്റെ പശ്ചിമതീരത്തുള്ള വലിയ ഈജിയൻ ദ്വീപുകളിലൊന്നാണ് ഖിയൊസ്. വെസ്പേഷ്യൻ്റെ കാലം വരെ ഇത് റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ സ്വത്രന്ത്ര നഗരരാഷ്ടം ആയിരുന്നു. ത്രോവാസിൽനിന്നു ‘പത്തര’യിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗമദ്ധ്യ പൗലൊസിന്റെ കപ്പൽ അവിടെ നങ്കൂരമടിച്ചു. “അവൻ അസ്സൊസിൽ ഞങ്ങളോടു ചേർന്നപ്പോൾ അവനെ കയറ്റി മിതുലേനയിൽ എത്തി; അവിടെ നിന്നു നീക്കി, പിറ്റെന്നാൾ ഖിയൊസ് ദ്വീപിന്റെ തൂക്കിൽ എത്തി, മറുനാൾ സാമൊസ് ദ്വീപിൽ അണഞ്ഞു. പിറ്റേന്നു മിലേത്തൊസിൽ എത്തി.” (പ്രവൃ, 20:14,15).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *