ക്വർത്തൊസ്

ക്വർത്തൊസ് (Quartus)

പേരിനർത്ഥം – നാലാമൻ

കൊരിന്തിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. ക്വർത്തൊസിന്റെ വന്ദനം പൗലൊസ് റോമാസഭയ്ക്കയച്ചുകൊടുത്തു: (റോമ, 16:23). എഴുപതു ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ക്വർത്തൊസ് എന്നൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.