ക്ലൗദ്യൊസ്

ക്ലൗദ്യൊസ് (Claudius)

പേരിനർത്ഥം – അസന്തുഷ്ടൻ

റോമിലെ നാലാമത്തെ ചക്രവർത്തി. കാലിഗുളയെ പിന്തുടർന്നു എ.ഡി. 41 ജനുവരി 25-നു ചക്രവർത്തിയായി. ദ്രുസസ്സിന്റെയും അന്തോണിയയുടെയും മകനായി ബി.സി. പത്താമാണ്ട് ആഗസ്റ്റ് 1-നു ഗാളിലെ ലയോൺസിൽ ജനിച്ചു. ശൈശവത്തിൽ തന്നെ പിതാവു നഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലൗദ്യൊസിനു ശരിയായ പരിഗണനയും പരിചരണവും ലഭിച്ചില്ല. സാഹിത്യ പരിശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട അദ്ദേഹം അനേകം ലേഖനങ്ങളെഴുതി. കാലിഗുള വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭയന്നു ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലൗദ്യൊസിനെ ഒരു ഭടൻ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യെഹൂദന്മാരോടു ക്ലൗദ്യൊസ് ഉദാരമായി പെരുമാറി. ക്രെസ്തൂസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹള നടത്തിയ യെഹൂദന്മാരെ അദ്ദേഹം റോമിൽ നിന്നു പുറത്താക്കിയെന്നു സ്യൂട്ടോണിയസ് എഴുതി. ക്ലൗദ്യൊസിന്റെ വാഴ്ചക്കാലത്ത് റോമിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായ യെഹൂദന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. യെഹൂദന്മാർ എല്ലാവരും റോം വിട്ടുപോകണമെന്ന ക്ലൗദ്യൊസിന്റെ വിളംബരമനുസരിച്ച് പൗലൊസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന അക്വിലാസും പ്രിസ്കില്ലയും പട്ടണത്തിൽ നിന്നു പോയി. (പ്പവൃ, 18:2). റോമിൽ യെഹൂദന്മാരുടെ ലഹള നടന്നുവെന്നും അത് ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിലായിരുന്നുവെന്നും മാത്രമേ സ്യൂട്ടോണിയസിനു അറിയാമായിരുന്നുള്ളു. യെഹൂദന്മാരുടെ വിപ്ലവം കാരണം യെഹൂദന്മാരുടെ സമ്മേളനങ്ങളെ ക്ലൗദ്യൊസ് നിരോധിച്ചു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് യെഹൂദൻ റോമാപട്ടണം വിട്ടുപോകണമെന്നതായിരുന്നു. ഭാര്യമാരുടെ സ്വാധീനവലയത്തിൽ പെടുന്നതുവരെ ചക്രവർത്തി സുസമ്മതനായിരുന്നു. രാജ്യത്തിനു ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾ പലതും ചെയ്തു. തന്റെ അനന്തരവളായ അഗ്രിപ്പിനയെ ക്ലൗദ്യൊസ് വിവാഹം കഴിച്ചു. ക്ലൗദ്യൊസിന്റെ പുത്രനായ ബ്രിട്ടാനിക്കസിനുപകരം അവളുടെ പൂർവ്വവിവാഹത്തിലെ പുത്രനായ നീറോയെ ചക്രവർത്തിയാക്കുവാൻ അഗ്രിപ്പിന ശ്രമിച്ചു. അതു സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു കണ്ടു അവൾ ചക്രവർത്തിക്കു വിഷം കൊടുത്തു. അനന്തരം നീറോ ചക്രവർത്തിയായി. ലോകത്തിൽ ഒക്കെയും മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള അഗബൊസിന്റെ പവചനം ക്ലൗദ്യൊസിന്റെ കാലത്തു നിറവേറി: (പ്രവൃ, 11:28).

Leave a Reply

Your email address will not be published.