ക്ലൗദ്യൊസ് ലൂസിയാസ്

ക്ലൗദ്യൊസ് ലൂസിയാസ് (Claudius Lysias) 

പേരിനർത്ഥം – അസന്തുഷ്ട മുക്തൻ

യെരൂശലേമിലെ അന്തോണിയാ കോട്ടയിൽ താവളമടിച്ചിരുന്ന റോമൻ സൈന്യത്തിന്റെ സഹസാധിപൻ. യെഹൂദന്മാരുടെ ക്രോധത്തിൽ നിന്നും ഇയാൾ പൗലൊസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നാടുവാഴിയായ ഫെലിക്സിന്റെ അടുക്കലേക്കു അയച്ചു: (പ്രവൃ, 21:37,38; 22:24-30). ഈ സഹസ്രാധിപൻ വളരെ പണം കൊടുത്താണ് റോമാപൗരത്വം നേടിയതു: (പ്രവൃ, 22:28).

Leave a Reply

Your email address will not be published.