ക്ലോവ

ക്ലോവ (Chloe)

ഒരു ക്രിസ്തീയ വനിത. (1കൊരി, 1:11). കൊരിന്ത്യസഭയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന കാര്യം ക്ലോവയുടെ ആൾക്കാരാണ് പൗലൊസ് അപ്പൊസ്തലനെ അറിയിച്ചത്. ക്ലോവ കൊരിന്ത് നിവാസിയാണോ വെറും സന്ദർശക മാത്രമാണോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. ആളുകൾ അവളുടെ അടിമകളോ കുടുംബക്കാരോ ആകാം. എഫെസൊസിലും കൊരിന്തിലും അവൻ പരിചിതയായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.