ക്രേസ്കേസ്

ക്രേസ്കേസ് (Crescens) 

പേരിനർത്ഥം – വൃദ്ധിപ്രാപിക്കുക

അപ്പൊസ്തലനായ പൗലൊസിന്റെ സഹചാരികളിലൊരാൾ. അപ്പൊസ്തലൻ ഇയാളെ ഗലാത്യയിലേക്കയച്ചു: 2തിമൊ, 4:10). ക്രേസ്കേസ് ലത്തീൻ പേരാണ്. ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published.