ക്നീദൊസ്

ക്നീദൊസ് (Cnidus) 

ഏഷ്യാമൈനറിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലയിൽ കാറിയയിലുള്ള ഒരു പട്ടണം. അപ്പൊസ്തലനായ പൗലൊസ് റോമിലേക്കു പോയത് ഇതു വഴിയായിരുന്നു. കാറ്റു പ്രതികൂലമായതുകൊണ്ട് ക്നീദൊസ് തുക്കിൽ പ്രയാസത്തോടെ എത്തി. (പ്രവൃ, 27:7). റോമൻ ഭരണത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര പട്ടണത്തിൻ്റെ പദവി ക്നീദൊസിനു ഉണ്ടായിരുന്നു. ബി.സി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ യെഹൂദന്മാർ ഇവിടെ കുടിയേറി പാർത്തുവന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *