കെരീയോത്ത്

കെരീയോത്ത് (Kerioth)

പേരിനർത്ഥം – പട്ടണങ്ങൾ

ദക്ഷിണ യെഹൂദയിലെ ഒരു പട്ടണം. (യോശു, 15:25).;യൂദാ ഈസ്കര്യോത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ കൈരീയോത്ത് ഇതായിരിക്കണം. കൂടാതെ മോവാബിലെ ഒരു പട്ടണത്തിനും കെരീയോത്ത് എന്ന് പേരുണ്ട്. യിരെമ്യാവും (48:24, 41), ആമോസും (2:2) കെരീയോത്തിനെ പരാമർശിക്കുകയും ബാബിലോൺ ഇതിനെ തകർക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു. കോട്ടകൾ പണിതുറപ്പിച്ച പട്ടണമാണിത്. (യിരെ, 48:41). കെമോശിൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മോവാബിന്റെ പുരാതന തലസ്ഥാനമായ ആർ പട്ടണവും ഈ കെരീയോത്തും ഒന്നാണെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *