കൂസ

കൂസ (Chuza)

പേരിനർത്ഥം – ദർശകൻ

ഹെരോദാ അന്തിപ്പാസിന്റെ കാര്യവിചാരകൻ: (ലൂക്കൊ, 8:3). കൂസയുടെ ഭാര്യയായ യോഹന്നാ, മഗ്ദലക്കാരി മറിയ, ശൂശന്ന എന്നിവരും മറ്റു പല സ്ത്രീകളും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുകയും തങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾ കൊണ്ട് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.