കിന്നെരോത്ത്

കിന്നെരോത്ത് (Cinneroth) 

പേരിനർത്ഥം – കിന്നരം

ഗലീലക്കടലിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ തീരത്തുള്ള ഒരു പട്ടണം. (യോശു, 19:35). കിന്നെരോത്തും പില്ക്കാലത്തെ തിബെര്യാസും ഒന്നാണെന്നു വിശുദ്ധ ജെറോം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക തേൽ ഒറെയ്മെഹ് (കിന്നരക്കുന്നു) ആണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. കിന്നെരോത്തിന്റെ അർത്ഥം കിന്നരം എന്നത്രേ. ഈ പട്ടണം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന കുന്നു കിന്നര രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. 

കിന്നെരോത്ത് കടൽ: ഗെന്നേസരെത്ത് തടാകം അഥവാ ഗലീലക്കടൽ എന്നു പില്ക്കാലത്തറിയപ്പെട്ട കടൽ. (സംഖ്യാ, 34:11, ആവ, 3:17; യോശു, 11:2; 12:3; 13:27). ഈ കടലും കിന്നര രൂപത്തിലുളളതാണ്. കിന്നെരോത്ത് എന്ന പേരിനെ വ്യത്യസ്തമായാണ് ലിപ്യന്തരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കിന്നേരത്ത് (യോശു, 19:36), കിന്നേരെത്ത് കടൽ (സംഖ്യാ, 34:11), കിന്നെരോത്തു തടാകം (യോശു, 13:27), കിന്നേറെത്ത് (ആവ, 3:17). (കാണുക: ഗലീലക്കടൽ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *