കല്ലെറിയൽ

കല്ലെറിയൽ

ന്യായപ്രമാണ കല്പനയനുസരിച്ച് കല്ലെറിയപ്പെടേണ്ടവർ ഇവരാണ്:

1. ദൈവദൂഷകൻ (ലേവ്യ, 24:15,16)
2. അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവൻ (ആവ, 17:27)
3. അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവൻ (ആവ, 13:4-10)
4. അന്യദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്നവൻ (ആവ, 13:15)
5. കുട്ടികളെ ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നവർ  (ലേവ്യ, 20:2)
6. തിരുനാമം ദുഷിക്കുന്നവർ (ലേവ്യ, 24:11-14)
7. വെളിച്ചപ്പാട് (ലേവ്യ, 20:27)
8. മന്ത്രവാദി (ലേവ്യ, 20:27)
9. കാളയെക്കൊണ്ടു മനഃപൂർവ്വം മറെറാരാളെ കുത്തി കൊല്ലിക്കുന്നവൻ (പുറ, 21:28-32)
10. ശഠനും മത്സരിയുമായ മകൻ (ആവ, 21:18-21)
11. വ്യഭിചാരി (ആവ, 22:20-24)
12. ശബ്ബത്തു ലംഘിക്കുന്നവൻ (സംഖ്യാ, 15:32-36)

പുരുഷാരത്തിന്റെ കോപവും വിദ്വേഷവും പ്രകടമാവുന്നത് കല്ലെറിയുന്നതിലൂടെയാണ്. (1ശമൂ, 30:6; 1രാജാ, 12:18; മത്താ, 21:35; 23:37; യോഹ, 10:31; അപ്പൊ, 14:5). കല്ലെറിയപ്പെട്ട ചിലരെക്കുറിച്ചു ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1. ദൈവദൂഷകൻ (ലേവ്യ, 24:14)
2. ശബ്ബത്തുലംഘിച്ചവൻ (സംഖ്യാ, 15:36)
3. ആഖാൻ (യോശു, 7:25)
4. അദോരാം (1രാജാ, 12:18)
5. നാബോത്ത് (1രാജാ, 21:10)
6. സെഖര്യാവ് (2ദിന, 24:21)
7. സ്തെഫാനൊസ് (പ്രവൃ, 7:58)
8. പൗലൊസ് (പ്രവൃ, 14:5, 19). ഇവരിൽ പൗലൊസൊഴികെ കല്ലറിയപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാവരും മരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *