കല്ലെറിയൽ

കല്ലെറിയൽ

ന്യായപ്രമാണ കല്പനയനുസരിച്ച് കല്ലെറിയപ്പെടേണ്ടവർ ഇവരാണ്:

1. അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവൻ (ആവ, 17:27)

2. അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവൻ (ആവ, 13:4-10)

3. അന്യദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്നവൻ (ആവ, 13:15)

4. വെളിച്ചപ്പാട്, മന്ത്രവാദി (ലേവ്യ, 20:27)

5. ദൈവദൂഷകൻ (ലേവ്യ, 24:15,16)

6. ശബ്ബത്തു ലംഘിക്കുന്നവൻ (സംഖ്യാ, 15:32-36)

7. കാളയെക്കൊണ്ടു മന:പൂർവ്വം മറെറാരാളെ കുത്തി കൊല്ലിക്കുന്നവൻ (പുറ, 21:28-32)

8. വ്യഭിചാരി (ആവ, 22:22,23)

9. ശഠനും മത്സരിയുമായ മകൻ (ആവ, 21:18-21).

പുരുഷാരത്തിന്റെ കോപവും വിദ്വേഷവും പ്രകടമാവുന്നത് കല്ലെറിയുന്നതിലൂടെയാണ്. (1ശമൂ, 30:6; 1രാജാ, 12:18; മത്താ, 21:35; 23:37; യോഹ, 10:31; അപ്പൊ, 14:5). കല്ലെറിയപ്പെട്ട ചിലരെക്കുറിച്ചു ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1. ദൈവദൂഷകൻ (ലേവ്യ, 24:14)

2. ശബ്ബത്തുലംഘിച്ചവൻ (സംഖ്യാ, 15:36)

3. ആഖാൻ (യോശു, 7:25)

4. അബീമേലെക്ക് (ന്യായാ, 9:53)

5. അദോരാം (1രാജാ, 12:18)

6. നാബോത്ത് (1രാജാ, 21:10)

7. സെഖര്യാവ് (2ദിന, 24:21)

8. സ്തെഫാനൊസ് (പ്രവൃ, 7:58)

9. പൗലൊസ് (പ്രവൃ, 14:5, 19). ഇവരിൽ പൗലൊസൊഴികെ കല്ലറിയപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാവരും മരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *