കന്ദക്ക

കന്ദക്ക (Candace)

ഫിലിപ്പോസ് എത്യോപ്യയിലെ ഷണ്ഡനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കന്ദക്ക രാജ്ഞിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. “അവൻ പുറപ്പെട്ടു ചെന്നപ്പോൾ കന്ദക്ക എന്ന ഐത്യോപ്യാ രാജ്ഞിയുടെ ഒരു ഷണ്ഡനും മഹാനും അവളുടെ സകലഭണ്ഡാരത്തിന്നും മേൽവിചാരകനുമായ ഒരു ഐത്യോപ്യനെ കണ്ടു.” (പ്രവൃ, 8:27). ഇതൊരു സംജ്ഞാനാമമായിട്ടല്ല; ബിരുദനാമമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ഉദാ: ‘ഫറവോൻ, ടോളമി, സീസർ’ തുടങ്ങിയവ. അക്കാലത്ത് എത്യോപ്യയിൽ സ്ത്രീഭരണമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. യവനാധിപത്യകാലത്ത് പല രാജ്ഞിമാർക്കും ഈ പേരുണ്ടായിരുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.