കനാൻ

കനാൻ (Canaan)

പേരിനർത്ഥം – നിമ്നപ്രദേശം

ഹാമിന്റെ നാലാമത്തെ പുത്രനും നോഹയുടെ പൗത്രനും. ഹാമിൻ്റെ ദോഷകരമായ പ്രവൃത്തിമൂലം നോഹ അവൻ്റെ പുത്രനായ കനാനെ ശപിച്ചു: (ഉല്പ, 9:18,22-27(. ഫിനിഷ്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സിറിയ-പലസ്തീനിൽ പൊതുവെയും പാർപ്പുറപ്പിച്ച പതിനൊന്നു ജാതികൾ കനാന്റെ സന്തതികളായിരുന്നു: (ഉല്പ, 10:15-19). സീദോൻ, ഹേത്ത്, യെബൂസ്യൻ, അമോര്യൻ, ഗിർഗ്ഗശ്യൻ, ഹിവ്യൻ, അർക്ക്യൻ, സീന്യൻ, അർവ്വാദ്യൻ , സെമാര്യൻ, ഹമാത്യൻ എന്നിവരാണ് കനാന്റെ പുത്രന്മാർ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *