ഓബേദ്-എദോം

ഓബേദ്-എദോം (Obed-edom)

പേരിനർത്ഥം – ഏദോമിന്റെ ദാസൻ

ദാൻ ഗോത്രത്തിലെ ഗത്ത്-രിമ്മോനിൽ നിന്നുള്ള ഒരുവൻ. ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം യെരൂശലേമിലേക്കു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, വഴിയിൽ വച്ചു പെട്ടകം തൊട്ടതുമൂലം ഉസ്സാ മരിച്ചു. അതിനാൽ ദാവീദ് പെട്ടകം ഗിത്യനായ ഓബേദ്-എദോമിന്റെ വീട്ടിൽ വച്ചു. അവിടെ അതു മൂന്നുമാസം ഇരുന്നു. പെട്ടകം നിമിത്തം യഹോവ ഓബേദ്-എദോമിനെയും കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു: (2ശമൂ, 6:10-14; 1ദിന, 13:13,14). അവിടെ നിന്നും ദാവീദ് പെട്ടകത്തെ യെരൂശലേമിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു: (2ശമൂ, 6:12; 1ദിന, 15:25). അലാമോത്ത് രാഗത്തിൽ വീണ ധ്വനിപ്പിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഓബേദ്-എദോമും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു: (1ദിന, 15:25; 16:5,38). ദാൻ ഗോത്രത്തിലെ ഗത്ത്-രിമ്മോനിൽ നിന്നുള്ളവനാകയാൽ ഓബേദ്-എദോം ഗിത്യൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.