ഒലുമ്പാസ്

ഒലുമ്പാസ് (Olympas)

പേരിനർത്ഥം – അതിമനോഹരം

റോമാ സഭയിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. പൗലൊസ് ഇയാൾക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. “ഒലുമ്പാസിന്നും അവരോടുകൂടെയുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ.” (റോമ, 16:15).

Leave a Reply

Your email address will not be published.