ഐനെയാസ്

ഐനെയാസ് (Aeneas)

പേരിനർത്ഥം – അഭിനന്ദനീയമായ

ലുദ്ദയിൽവെച്ച് പത്രൊസ് സൗഖ്യമാക്കിയ ഒരു പക്ഷവാതരോഗി. എട്ടു വർഷമായി രോഗിയായിരുന്ന ഐനയാസ് സൗഖ്യമായതുകണ്ട് ലുദ്ദയിലും ശാരോനിലുമുള്ളവർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു: (പ്രവൃ, 9:32-35).

Leave a Reply

Your email address will not be published.