ഏൽ-ബേഥേൽ

ഏൽ-ബേഥേൽ (Ek-Bethel)

പേരിനർത്ഥം – ബേഥേലിലെ ദൈവം

യാക്കോബു യാഗപീഠം പണിതസ്ഥലം. സഹോദരന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു ഓടിപ്പോയപ്പോൾ ദൈവം യാക്കോബിന് അവിടെ വച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിനു ഏൽ-ബേഥേൽ എന്നു പേരിട്ടു. (ഉല്പ, 35:7). ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏൽ-ബേഥേൽ ഒരു സ്ഥലത്തിനനു യോജ്യമായ പേരല്ല. തന്മൂലം സെപ്റ്റ്വവജിൻ്റ്, വുൾഗാത്ത, പെഷീത്ത, അറബി വിവർത്തനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ഏൽ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബേഥേലിൽ ഏൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആരംഭത്തിലെ ഏൽ അനാവശ്യമായ ആവർത്തനമായിട്ടാണ് കരുതുനത്. ഉദ്ദേശം ഇരുപതു വർഷം മുമ്പ് യാക്കോബിനു ദൈവം ഇവിടെ വച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരിക്കലും അവനെ കൈവിടാതെ കാക്കാമെന്നു വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. യഹോവ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് സത്യം എന്നു പറഞ്ഞ് യാക്കോബ് ആ സ്ഥലത്തിനു ബേഥേൽ എന്നു പേരിട്ടു. (ഉല്പ, 28:10-22). തന്മൂലം വീണ്ടും പ്രസ്തുത യാഗപീഠത്തിന് പേരിട്ടപ്പോൾ ദൈവം ബേഥേലിൽ ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏൽ-ബേഥേൽ എന്നു നാമകരണം ചെയ്തതിൽ അനൗചിത്യം ഇല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *